Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Piaskach

Logo - Urząd Miejski w Piaskach

Petycje

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie:

1)   publicznym;
2)   podmiotu wnoszącego petycję;

3)   podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komórką organizacyjną koordynującą rozpatrywanie petycji w Urzędzie Miejskim w Piaskach jest Wydział Ogólno-Organizacyjny i Spraw Społecznych.

Petycję można kierować do Burmistrza Piask w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Urząd Miejski w Piaskach, ul. Lubelska 77, 21-050 Piask, albo na adres poczty elektronicznej: um@piaski.pl lub poprzez FAX na nr: 81 58 21 020.

Petycję można również złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piaskach, w godzinach pracy Urzędu.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195).

 

Lp.

Data złożenia petycji

Przedmiot petycji

Przewidywany termin
załatwienia

Sposób załatwienia petycji

Skan petycji

1.

 23.02.2017

Petycja dotycząca: składowiska odpadów zlokalizowanego w Piaskach przy ul. Armii Krajowej 2

 

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 22.03.2017 r., znak: IR. 6232.2.2017

plik 

 2.

 21.04.2017

Petycja dotycząca budowy brakującej części drogi asfaltowej łączącej Wolę Piasecką oz. nr 718 z Kozicami Dolnymi Kolonia oz. nr 186

 

udzielono odpowiedzi pismem z dnia 19.06.2017 r., znak: IR. 720.51.2017

plik

3.

19.06.2018

Petycja dotycząca: Budowy dalszej części drogi asfaltowej nr 224/3 w Wierzchowiskach Drugich

 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 14.08.2018r., znak IR.7230.103.2018

plik

4

02.03.2018

 

Petycja dotycząca : budowy dalszej części drogi asfaltowej nr.417 w Brzezicach

 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia  06.04.2018 znak IR.7230.37.2018

plik

5

20.08.2018

Petycja o przeprowadzenie analizy i rozważnie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną

 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 03.09.2018 znak IR.7621.K.25.2018

plik

6

24.09.2018

Petycja o budowę chodnika

 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 26.09.2018 znak IR.7230.124.2018

plik

7

11.03.2019

Petycja o poprawę bezpieczeństwa na drodze gminnej nr 105707L w miejscowości Brzezice

 

Udzielono odpowiedzi Pismem z dnia 15.05.2019 r. znak IR.7230.63.2019

plik

 8

 28.05.2019

 Petycja dotycząca parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania

 

 Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 12.06.2019 r znak  IR.6232.14.2019

 

 9

 22.03.2019

 Petycja : Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiębiorców

 

 Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 17.06.2019 r znak IR.152.1.2019

 

10

17.09.2019

Petycja dotycząca prowadzenia i finansowania prze jednostki samorądu terytorialnego programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

 

Usunięto na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

11

21.08.2019

Petycja dotycząca wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 09.10.2019 r. znak Or.0004.43.2019

plik

12

23.03.2020

Petycja dotycząca przyjęcia przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 28.04.2020 r. znak Or.0004.19.2020

plik

13

20.07.2020

 Petycja w sprawie budowy drogi asfaltowej.

 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia03.08.2020 r.

IR.7230.101.2020

plik

14

11.08.2020

Petycja: Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o zdrowie mieszkańców - Jawność - Transparentność - Uczciwa Konkurencja w Gminach - w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej dezynfekcji rąk.

 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 18.09.2020 r.

Or.0021.1.2020

Petycja

Odpowiedź na petycję

15

31.08.2020

Petycja w sprawie drogi nr 274 w Wierzchowiskach Drugich

 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 21.10.2020 r.

IR.7230.110.2020

Petycja

16

03.12.2020

Petycja w sprawie podjęcia działań na rzecz zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej.

 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 23.02.2021 r.

Ir.7230.04.2021.MZ

Petycja

17

14.12.2020

Petycja w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Piaskach.

 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 02.03.2021 r.

Or.0004.9.2021

Petycja

18

20.12.2020

Petycja ws obrony prawdy wolności i godności człowieka.

 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 02.03.2021 r.

Or.0004.10.2021

Petycja

19

05.01.2021

Petycja: List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO ‐ STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!"

 

Udzielono odpowiedzi pismem z dnia 02.03.2021 r.

Or.0004.11.2021

Petycja

 

 

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział